Gå direkte til innhold

Relevante linker

(Klikk på logo for å gå til aktuelle websider)

Logo Kongelig Norsk Båtforbund KNBF er en landsdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer.
 
Logo_Statens_vegvesen
Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. De planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. De har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Statens vegvesen består av Vegdirektoratet og fem regioner: Region nord, Region midt, Region vest, Region sør og Region øst, og har 72 trafikkstasjoner og 5 vegtrafikksentraler fordelt over landet.
   
   
 Logo - Nei til frontkollisjoner


Foreningen Nei til Frontkollisjoner ble stiftet den 17. juli 2007 og setter frontkollisjoner og møtefrie veier på den politiske dagsorden. Foreningen arbeider for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk utstyres med skille mellom motgående kjøreretninger, slik at frontkollisjoner hindres. De danner også forum og nettverk for pårørende til medmennesker som er blitt rammet av trafikkulykker, i særdeleshet etter frontkollisjoner. De støtter aktivt arbeidet for de trafikkskadde og andre tiltak for å hindre trafikkulykker.
   
   
Logo_Personskadeforbundet Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, nav og erstatning en del av dagligtalen og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske, men også som pårørende. 
   
Logo - Norske Bryggeprodusenters Forening

Norske Bryggeprodusenters Forening (NBPF) er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Norge som arbeider innenfor flytende og faste havne-/bryggeanlegg. Foreningen ble etablert i 2013 og skal synliggjøre medlemsbedriftene og bidra til at den enkelte bedrift skal øke sin verdiskapning. Foreningen skal samarbeide med andre som kan bidra til å oppnå formålet. Dette inkluderer et nært samarbeid med offentlige etater og andre relevante teknologiske miljøer.
   
   
International Road Federation


International Road Federation (IRF) ble grunnlagt i 1948 og har som formål å fremme utvikling og vedlikehold av bedre, tryggere og mer varige/bærekraftig veier og veinett. IRF arbeider  sammen med sine medlemmer, partnere og multilaterale organisasjoner for å fremme og synliggjøre de sosiale og økonomiske fordelene som et godt planlagt og miljømessig  transportnettverk vil gi. Kort sagt bidrar IRF med å utvikle teknologiske løsninger og ledelsesmetoder som gir maksimal økonomisk og sosial avkastning fra investeringer i gode riksveier.  
   

Logo - Opplysningsrådet for Veitrafikken


Siden oppstarten i 1948 har Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arbeidet kontinuerlig med å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk, fremme sine synspunkter og synliggjøre sine forslag til løsninger. Både i forhold til medier, myndigheter, politikere, beslutningstakere, organisasjoner og publikum. Slik er OFV aktivt med på å sette dagsorden i forhold til viktige samferdselspolitiske saker og spørsmål.
   

sintef-logo

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. De er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og deres mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning. De skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.
   
   
Logo - Nordic Galvanizers
Nordic Galvanizers er en sammenslutning av nordiske varmforzinkere. Foreningen driver rådgivning og informasjon for å utvikle bransjen til fordel for alle som kommer i kontakt med varm-forzinkingsmetoden. Foreningen driver et rådgivnings- og informasjonskontor i Stockholm, som gir råd og veiledning relatert til zink og overflatebehandling, korrosjonsbeskyttelse, miljøspørsmål, utdanning og tekniske løsninger. Forskning og standardisering er også viktige tema for informasjonskontoret. Nordic Galvanizers er tilsluttet EGGA (European General Galvanizers Association) som behandler bransjespørsmål på det europeiske plan. Foreningen er også med i OFT (Overflateteknisk Forbund) - en paraplyorganisasjon for bransjens foreninger som driver med overflatebehandling.  
   
 
Logo - Norsk Pulverlakkteknisk Forening

Norsk Pulverlakkteknisk Foreining (NPLF) har som formål å være et organ for å fremme pulverlakkens mange fordeler som en miljøvennlig overflatebehandling. Pulverlakk er hva vi kan si lakkbransjens svar på det grønne alternativ. Man sparer arbeidsmiljøet og har med god renseteknologi mulighet for å gjenvinne slik at svinnet blir lite. Dette er spesielt gunstig ved større serier og kan gi vesentlige kostnadsreduksjoner. Ca. 140 norske bedrifter har i dag anlegg og utstyr for pulverlakkering, enten som ledd i egen produksjon eller som «leielakkerere» (bedrifter som lakkerer for andre). En god del av disse bedriftene er medlemmer av Norsk Pulverlakkteknisk Forening.  
   
   
REN-logo

Formålet med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) var å etablere et selskap som skulle sette i gang en prosess innen standardisering av materiell og metoder i norske nettselskap. 
   
 
Logo - Norwegian Tunnelling Network
Norwegian Tunnelling Network (NTN) er et firmanettverk opprettet av medlemmer av Norwegian Tunnelling Society (NFF), en forening bestående av aktører innenfor fjellsprengning og tunnelutbygging i Norge. NTN er et nettverk av bedrifter og store interessenter innenfor NFF og representerer offentlige kunder, institusjoner innenfor vitenskap og forskning, utdanning, engineering og design, konsulenter, entreprenører og leverandører.